#
Time Memory
Thời gian nộp
1417 1015 hovanthanh4 Hồ Văn Thanh Wrong Answer (50%) 0MS 2.13MB C++ (C++17 -O2) 2023-05-23 14:57:31
1416 1015 hovanthanh4 Hồ Văn Thanh Wrong Answer (50%) 1MS 2.13MB C++ (C++17 -O2) 2023-05-23 14:56:39
1413 1015 letatthang1 Lê Tất Thắng Accepted 1MS 2.13MB C++ (C++17 -O2) 2023-05-23 14:45:52
1412 1015 letatthang1 Lê Tất Thắng Presentation Error (50%) 0MS 2.13MB C++ (C++17 -O2) 2023-05-23 14:44:59
1390 1015 hovanthanh4 Hồ Văn Thanh Wrong Answer (50%) 1MS 2.13MB C++ (C++17 -O2) 2023-05-22 19:53:29
1178 1015 nguyenvanduc17 Nguyễn Văn Đức Accepted 1MS 2.13MB C++ (C++17 -O2) 2023-05-16 13:35:07
1124 1015 nguyenthehien1 Nguyễn Thế Hiển Accepted 1MS 2.13MB C++ (C++17 -O2) 2023-05-15 16:11:57
1118 1015 hoangnhatkhanh Hoàng Nhật Khánh Accepted 1MS 2.13MB C++ (C++17 -O2) 2023-05-15 15:49:39