1001. Liệt kê các số dương nhỏ hơn n [ Bài giải ]


Time Limit: 10000MS
Memory Limit: 64MB
Result Judgement: Text Comparison
Bài đạt/Đã nộp: 17 (17) / 28
Tags: COBAN (1) VongLap (1)

Đề bài

Viết chương trình cho phép người dùng nhập vào số nguyên dương \$n\$ và liệt kê các số nguyên dương nhỏ hơn \$n\$.

Input

Số nguyên \$n\$.

Giới hạn:    \$0<n<10^3\$

 

Output

Các số nguyên từ 1 đến \$n\$ mỗi số cách nhau khoảng trắng.

Ví dụ

Đây chỉ là ví dụ, không phải là tất cả dữ liệu test. Hãy luôn đảm bảo code của bạn luôn chạy đúng với mọi dữ liệu đáp ứng yêu cầu của câu hỏi.
Input #1 Copy
10
Output #1 Copy
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Thảo luận

  • NÊN thảo luận giải pháp, KHÔNG NÊN chia sẻ code
  • KHÔNG NÊN để lộ thông tin cá nhân (SĐT, email, Facebook, ...)