Bài Tập

# Tiêu đề Cấp độ Bài nộp Bài đạt Tag
1027 Xoá phần tử trong mảng Dễ 28 6
1026 Tách mảng Trung Bình 15 8
1025 Tìm số nguyên tố trong mảng Trung Bình 15 5
1024 Đếm trong mảng Dễ 27 10
1023 Tìm mã ASCII của một ký tự Dễ 6 4
1022 Tìm n số hoàn hảo đầu tiên Trung Bình 7 4
1021 Liệt kê n số nguyên tố đầu tiên Trung Bình 13 10
1020 Tính diện tích tam giác khi biết chiều dài 3 cạnh Dễ 17 4
1019 Tìm số Chính Phương trong khoảng 1 đến n Dễ 6 5
1018 Đếm số đối xứng trong khoảng Trung Bình 5 4
1017 Số đối xứng Trung Bình 7 5
1016 Viết hàm kiểm tra số hoàn hảo Dễ 33 13
1015 Đổi thời gian Trung Bình 8 4
1014 Tìm số ngày của một tháng Dễ 23 7
1013 Tính giá trị giá trị của biểu thức S = 1 - 2 + 3 - ... + (-n) Dễ 16 10
1012 Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật Dễ 49 9
1011 Liệt kê các số nguyên liên tiếp trong khoảng a và b Dễ 20 8
1010 Trung bình cộng của 3 số Trung Bình 27 11
1009 Tìm căn bậc 2 của một số nguyên dương Khó 8 6
1008 Tìm ƯỚC của số nguyên dương n sử dụng đệ quy Trung Bình 19 8
1007 Liệt kê các số liên tiếp từ n đến 1 dùng đệ quy Trung Bình 11 9
1006 Tính tổng các ước của số nguyên dương n Dễ 36 17
1005 Tính tổng các số nguyên liên tiếp từ 1 đến n Dễ 41 15
1004 Liệt kê tất cả các ước của một số nguyên dương Dễ 27 15
1003 Tìm giá trị tuyệt đối Dễ 32 15
1002 Tìm số lớn nhất trong 3 số Dễ 33 18
1001 Liệt kê các số dương nhỏ hơn n Dễ 28 17
1000 Liệt kê số nguyên tố nhỏ hơn n. Trung Bình 34 13

Coder Siêng Năng

# Thành Viên
1 hovanthanh4
2 nguyenthehien1
3 hoangnhatkhanh
4 nguyenvanduc17
5 letatthang1
6 dinhvphuoclong
7 trantcamtien2
8 vothithanh4
9 nguyentkimchi24
10 trinhtngocnhi