Bài Tập

# Tiêu đề Cấp độ Bài nộp Bài đạt Tag
1027 Xoá phần tử trong mảng Dễ 36 10
1026 Tách mảng Trung Bình 26 11
1025 Tìm số nguyên tố trong mảng Trung Bình 20 8
1024 Đếm trong mảng Dễ 35 12
1023 Tìm mã ASCII của một ký tự Dễ 11 7
1022 Tìm n số hoàn hảo đầu tiên Trung Bình 9 6
1021 Liệt kê n số nguyên tố đầu tiên Trung Bình 15 12
1020 Tính diện tích tam giác khi biết chiều dài 3 cạnh Dễ 29 6
1019 Tìm số Chính Phương trong khoảng 1 đến n Dễ 7 6
1018 Đếm số đối xứng trong khoảng Trung Bình 9 6
1017 Số đối xứng Trung Bình 8 6
1016 Viết hàm kiểm tra số hoàn hảo Dễ 34 14
1015 Đổi thời gian Trung Bình 10 5
1014 Tìm số ngày của một tháng Dễ 24 8
1013 Tính giá trị giá trị của biểu thức S = 1 - 2 + 3 - ... + (-n) Dễ 17 11
1012 Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật Dễ 61 11
1011 Liệt kê các số nguyên liên tiếp trong khoảng a và b Dễ 22 10
1010 Trung bình cộng của 3 số Trung Bình 29 13
1009 Tìm căn bậc 2 của một số nguyên dương Khó 13 9
1008 Tìm ƯỚC của số nguyên dương n sử dụng đệ quy Trung Bình 21 9
1007 Liệt kê các số liên tiếp từ n đến 1 dùng đệ quy Trung Bình 14 10
1006 Tính tổng các ước của số nguyên dương n Dễ 37 18
1005 Tính tổng các số nguyên liên tiếp từ 1 đến n Dễ 42 16
1004 Liệt kê tất cả các ước của một số nguyên dương Dễ 28 16
1003 Tìm giá trị tuyệt đối Dễ 33 16
1002 Tìm số lớn nhất trong 3 số Dễ 34 19
1001 Liệt kê các số dương nhỏ hơn n Dễ 29 18
1000 Liệt kê số nguyên tố nhỏ hơn n. Trung Bình 35 14

Coder Siêng Năng

# Thành Viên
1 HongPhuc
2 hovanthanh4
3 nguyenthehien1
4 hoangnhatkhanh
5 nguyenvanduc17
6 letatthang1
7 dinhvphuoclong
8 trantcamtien2
9 vothithanh4
10 nguyentkimchi24