1003. Tìm giá trị tuyệt đối [ Bài giải ]


Time Limit: 1000MS
Memory Limit: 64MB
Result Judgement: Text Comparison
Bài đạt/Đã nộp: 15 (15) / 32
Tags: COBAN (1)

Đề bài

Viết chương trình cho phép người dùng nhập vào 2 số nguyên \$a\$ và \$b\$. Tìm và in ra giá trị chênh lệch của 2 số đó.

Input

2 số nguyên \$a\$ và \$b\$ cách nhâu khoảng trắng

Output

Giá trị chênh lệch của \$a\$ và \$b\$.

Ví dụ

Đây chỉ là ví dụ, không phải là tất cả dữ liệu test. Hãy luôn đảm bảo code của bạn luôn chạy đúng với mọi dữ liệu đáp ứng yêu cầu của câu hỏi.
Input #1 Copy
9 20
Output #1 Copy
11
Input #2 Copy
25 15
Output #2 Copy
10

Thảo luận

  • NÊN thảo luận giải pháp, KHÔNG NÊN chia sẻ code
  • KHÔNG NÊN để lộ thông tin cá nhân (SĐT, email, Facebook, ...)