1004. Liệt kê tất cả các ước của một số nguyên dương [ Bài giải ] [ Gợi Ý ]


Time Limit: 1000MS
Memory Limit: 64MB
Result Judgement: Text Comparison
Bài đạt/Đã nộp: 16 (15) / 28
Tags: VongLap (1)

Đề bài

Viết chương trình liệt kê tất cả các ước số của một số nguyên dương \$n\$ được nhập vào từ bàn phím.

Input

Nhập vào số nguyên dương \$n\$

Output

In ra tất cả ước số của \$n\$, mỗi số cách nhau khoảng trắng.

Ví dụ

Đây chỉ là ví dụ, không phải là tất cả dữ liệu test. Hãy luôn đảm bảo code của bạn luôn chạy đúng với mọi dữ liệu đáp ứng yêu cầu của câu hỏi.
Input #1 Copy
9
Output #1 Copy
1 3 9

Thảo luận

  • NÊN thảo luận giải pháp, KHÔNG NÊN chia sẻ code
  • KHÔNG NÊN để lộ thông tin cá nhân (SĐT, email, Facebook, ...)