1005. Tính tổng các số nguyên liên tiếp từ 1 đến n [ Bài giải ]


Time Limit: 1000MS
Memory Limit: 64MB
Result Judgement: Text Comparison
Bài đạt/Đã nộp: 15 (14) / 41
Tags: VongLap (1)

Đề bài

Viết chương trình yêu cầu người dùng nhập vào số nguyên dương \$n\$ và tính tổng các số nguyên liên tiếp từ 1 đến \$n\$.

Input

Số nguyên dương \$n\$

Output

In kết quả là tổng của các số nguyên liên tiếp từ 1 đến \$n\$

Ví dụ

Đây chỉ là ví dụ, không phải là tất cả dữ liệu test. Hãy luôn đảm bảo code của bạn luôn chạy đúng với mọi dữ liệu đáp ứng yêu cầu của câu hỏi.
Input #1 Copy
8
Output #1 Copy
36

Thảo luận

  • NÊN thảo luận giải pháp, KHÔNG NÊN chia sẻ code
  • KHÔNG NÊN để lộ thông tin cá nhân (SĐT, email, Facebook, ...)