1006. Tính tổng các ước của số nguyên dương n [ Bài giải ]


Time Limit: 1000MS
Memory Limit: 64MB
Result Judgement: Text Comparison
Bài đạt/Đã nộp: 17 (16) / 36
Tags: VongLap (1)

Đề bài

Viết chương trình yêu cầu người dùng nhập vào số nguyên dương \$n\$, sau đó tính tổng các ước của số \$n\$.

Input

Số nguyên dương \$n\$

Output

Tổng các ước của số vừa nhập

Ví dụ

Đây chỉ là ví dụ, không phải là tất cả dữ liệu test. Hãy luôn đảm bảo code của bạn luôn chạy đúng với mọi dữ liệu đáp ứng yêu cầu của câu hỏi.
Input #1 Copy
6
Output #1 Copy
12

Gợi ý

Số 6 có các ước là: 1 2 3 6 => 1+2+3+6 = 12

Thảo luận

  • NÊN thảo luận giải pháp, KHÔNG NÊN chia sẻ code
  • KHÔNG NÊN để lộ thông tin cá nhân (SĐT, email, Facebook, ...)