1007. Liệt kê các số liên tiếp từ n đến 1 dùng đệ quy [ Bài giải ]


Time Limit: 1000MS
Memory Limit: 64MB
Result Judgement: Text Comparison
Bài đạt/Đã nộp: 9 (9) / 11
Tags: Ham (1) DeQuy (1)

Đề bài

Viết chương trình yêu cầu người dùng nhập vào số nguyên dương \$n\$ và liệt kê ra các số liên tiếp giảm dần từ \$n\$ về 1

Input

Số nguyên \$n\$

Giới hạn:   Dùng đệ quy

Output

Liệt kê ra các số nguyên liên tiếp giảm dần từ \$n\$ về 1, mỗi số cách nhau khoảng trắng

Ví dụ

Đây chỉ là ví dụ, không phải là tất cả dữ liệu test. Hãy luôn đảm bảo code của bạn luôn chạy đúng với mọi dữ liệu đáp ứng yêu cầu của câu hỏi.
Input #1 Copy
7
Output #1 Copy
7 6 5 4 3 2 1

Thảo luận

  • NÊN thảo luận giải pháp, KHÔNG NÊN chia sẻ code
  • KHÔNG NÊN để lộ thông tin cá nhân (SĐT, email, Facebook, ...)