1008. Tìm ƯỚC của số nguyên dương n sử dụng đệ quy [ Bài giải ] [ Gợi Ý ]


Time Limit: 1000MS
Memory Limit: 64MB
Result Judgement: Text Comparison
Bài đạt/Đã nộp: 9 (9) / 21
Tags: Ham (1) DeQuy (1)

Đề bài

Viết chương trình yêu cầu người dùng nhập vào số nguyên dương \$n\$ và tìm ƯỚC của \$n\$, yêu cầu sử dụng đệ quy

Input

Số nguyên dương \$n\$

Yêu cầu: Dùng hàm đệ quy

Output

Ước số của số nguyên dương \$n\$

Ví dụ

Đây chỉ là ví dụ, không phải là tất cả dữ liệu test. Hãy luôn đảm bảo code của bạn luôn chạy đúng với mọi dữ liệu đáp ứng yêu cầu của câu hỏi.
Input #1 Copy
9
Output #1 Copy
1 3 9

Thảo luận

  • NÊN thảo luận giải pháp, KHÔNG NÊN chia sẻ code
  • KHÔNG NÊN để lộ thông tin cá nhân (SĐT, email, Facebook, ...)