1009. Tìm căn bậc 2 của một số nguyên dương [ Bài giải ]


Time Limit: 1000MS
Memory Limit: 64MB
Result Judgement: Text Comparison
Bài đạt/Đã nộp: 6 (6) / 8
Tags: VongLap (1) DieuKhien (1)

Đề bài

Viết chương trình yêu cầu người dùng nhập vào số nguyên dương \$n\$ sau đó tìm căn bậc 2 của \$n\$, làm tròn xuống số nguyên gần nhất (lấy phần nguyên), số nguyên làm tròn cũng phải là số dương.

* Lưu ý không được dùng hàm thư viện pow()

Input

Số nguyên dương \$n\$

Output

Căn bậc 2 của \$n\$ được làm tròn xuống số nguyên dương gần nhất.

Ví dụ

Đây chỉ là ví dụ, không phải là tất cả dữ liệu test. Hãy luôn đảm bảo code của bạn luôn chạy đúng với mọi dữ liệu đáp ứng yêu cầu của câu hỏi.
Input #1 Copy
9
Output #1 Copy
3
Input #2 Copy
8
Output #2 Copy
2

Gợi ý

Căn bậc 2 của 8 là 2.82842.... và chúng ta làm tròn xuống số nguyên gần nhất là số 2.

Thảo luận

  • NÊN thảo luận giải pháp, KHÔNG NÊN chia sẻ code
  • KHÔNG NÊN để lộ thông tin cá nhân (SĐT, email, Facebook, ...)