1010. Trung bình cộng của 3 số [ Bài giải ] [ Gợi Ý ]


Time Limit: 1000MS
Memory Limit: 64MB
Result Judgement: Text Comparison
Bài đạt/Đã nộp: 13 (12) / 29
Tags: COBAN (1)

Đề bài

Viết chương trình yêu cầu nhập vào 3 số nguyên a b và x, tìm số nguyên c sao cho trung bình cộng của 3 số nguyên a b c bằng x. \$\frac{a+b+c}{3}\$  \$= \$ \$x\$

Input

Nhập vào 3 số nguyên a b x trên cùng dòng và cách nhau khoảng trắng

Output

In ra số nguyên \$c\$ cần tìm

Ví dụ

Đây chỉ là ví dụ, không phải là tất cả dữ liệu test. Hãy luôn đảm bảo code của bạn luôn chạy đúng với mọi dữ liệu đáp ứng yêu cầu của câu hỏi.
Input #1 Copy
1 2 3
Output #1 Copy
6

Gợi ý

Vì \$\frac{1+2+6}{3}\$  \$= \$ \$3\$ nên số cần tìm là 6

Thảo luận

  • NÊN thảo luận giải pháp, KHÔNG NÊN chia sẻ code
  • KHÔNG NÊN để lộ thông tin cá nhân (SĐT, email, Facebook, ...)