1011. Liệt kê các số nguyên liên tiếp trong khoảng a và b [ Bài giải ]


Time Limit: 1000MS
Memory Limit: 64MB
Result Judgement: Text Comparison
Bài đạt/Đã nộp: 8 (8) / 20
Tags: VongLap (1) DieuKhien (1)

Đề bài

Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên \$a\$ và \$b\$ sau đó liệt kê ra tất các số nguyên liên tiếp trong khoảng \$a\$ và \$b\$

Input

Nhập vào 2 số nguyên \$a\$ \$b\$ trên một dòng cách nhau khoảng trắng

Output

In ra các số nguyên liên tiếp trong khoảng $a\$ \$b\$, mỗi số cách nhau khoảng trắng

Ví dụ

Đây chỉ là ví dụ, không phải là tất cả dữ liệu test. Hãy luôn đảm bảo code của bạn luôn chạy đúng với mọi dữ liệu đáp ứng yêu cầu của câu hỏi.
Input #1 Copy
2 7
Output #1 Copy
3 4 5 6
Input #2 Copy
9 5
Output #2 Copy
6 7 8

Thảo luận

  • NÊN thảo luận giải pháp, KHÔNG NÊN chia sẻ code
  • KHÔNG NÊN để lộ thông tin cá nhân (SĐT, email, Facebook, ...)