1013. Tính giá trị giá trị của biểu thức S = 1 - 2 + 3 - ... + (-n) [ Bài giải ]


Time Limit: 1000MS
Memory Limit: 64MB
Result Judgement: Text Comparison
Bài đạt/Đã nộp: 10 (10) / 16
Tags: COBAN (1) DieuKhien (1)

Đề bài

Viết chương trình nhập vào số nguyên dương \$n\$, sau đó tính tổng các số liên tiếp từ 1 tới \$n\$, nếu số chẵn thì thực hiện phép trừ (-), nếu số lẻ thì thực hiện phép cộng (+).

Input

Số nguyên dương n.

Output

In ra kết quả phép cộng

Ví dụ

Đây chỉ là ví dụ, không phải là tất cả dữ liệu test. Hãy luôn đảm bảo code của bạn luôn chạy đúng với mọi dữ liệu đáp ứng yêu cầu của câu hỏi.
Input #1 Copy
7
Output #1 Copy
4

Thảo luận

  • NÊN thảo luận giải pháp, KHÔNG NÊN chia sẻ code
  • KHÔNG NÊN để lộ thông tin cá nhân (SĐT, email, Facebook, ...)