1014. Tìm số ngày của một tháng [ Bài giải ] [ Gợi Ý ]


Time Limit: 5000MS
Memory Limit: 64MB
Result Judgement: Text Comparison
Bài đạt/Đã nộp: 8 (8) / 24
Tags: DieuKhien (1)

Đề bài

Viết chương trình yêu cầu nhập vào 2 số nguyên dương là Tháng (\$m\$) và Năm (\$y\$), sau đó in ra số ngày của tháng đó (Viết hàm kiểm tra năm nhuận).

Lưu ý:

Tháng 2 có 29 ngày nếu là năm nhuận, 28 ngày nếu là năm không nhuận. Dựa vào Năm (\$y\$) để biết năm người dùng nhập vào có phải là năm nhuận không?

* Năm nhuận là năm chia hết cho 4 mà không chia hết cho 100 Hoặc là năm chia hết cho 400.

Input

Nhập vào 2 số nguyên liên tiếp \$m\$ \$y\$ là Tháng và Năm, 2 số cách nhau 1 khoảng trắng.

Giới hạn:
\$0<m<=12\$

\$0<y<=10000\$

Output

Số ngày của tháng tương ứng.

Nếu nhập tháng hoặc năm không hợp lệ thì in ra INVALID

Ví dụ

Đây chỉ là ví dụ, không phải là tất cả dữ liệu test. Hãy luôn đảm bảo code của bạn luôn chạy đúng với mọi dữ liệu đáp ứng yêu cầu của câu hỏi.
Input #1 Copy
5 2023
Output #1 Copy
31
Input #2 Copy
13 2022
Output #2 Copy
INVALID
Input #3 Copy
2 1988
Output #3 Copy
29
Input #4 Copy
2 2022
Output #4 Copy
28

Thảo luận

  • NÊN thảo luận giải pháp, KHÔNG NÊN chia sẻ code
  • KHÔNG NÊN để lộ thông tin cá nhân (SĐT, email, Facebook, ...)