1016. Viết hàm kiểm tra số hoàn hảo [ Bài giải ] [ Gợi Ý ]


Time Limit: 1000MS
Memory Limit: 64MB
Result Judgement: Text Comparison
Bài đạt/Đã nộp: 14 (10) / 34
Tags: Ham (1) VongLap (1)

Đề bài

Viết chương trình yêu cầu nhập vào số nguyên dương \$n\$ và kiểm tra số nhập vào có phải là số hoàn hảo không (Viết hàm riêng)

Input

Số nguyên dương \$n\$

Output

In ra YES nếu là số hoàn hảo, NO nếu không phải là số hoàn hảo

Ví dụ

Đây chỉ là ví dụ, không phải là tất cả dữ liệu test. Hãy luôn đảm bảo code của bạn luôn chạy đúng với mọi dữ liệu đáp ứng yêu cầu của câu hỏi.
Input #1 Copy
6
Output #1 Copy
YES

Gợi ý

Số hoàn hảo là số mà tổng các ước của nó (không kể chính nó) thì bằng nó.

6 là số hoàn hảo vì tổng các ước của 6 không kể 6 là 1+2+3=6

Thảo luận

  • NÊN thảo luận giải pháp, KHÔNG NÊN chia sẻ code
  • KHÔNG NÊN để lộ thông tin cá nhân (SĐT, email, Facebook, ...)