1017. Số đối xứng [ Bài giải ]


Time Limit: 1000MS
Memory Limit: 64MB
Result Judgement: Text Comparison
Bài đạt/Đã nộp: 5 (5) / 7
Tags: DieuKhien (1) VongLap (1)

Đề bài

Viết chương trình yêu cầu người dùng nhập vào số nguyên \$n\$ và xác định xem số vừa nhập có phải là số đối xứng hay không?

Một số được gọi à số đối xứng khi viết các chữ số của nó theo thứ tự ngược lại vẫn được chính nó

Input

Nhập vào số nguyên \$n\$

Output

In ra YES nếu là số đối xứng, NO nếu không phải là số đối xứng

Ví dụ

Đây chỉ là ví dụ, không phải là tất cả dữ liệu test. Hãy luôn đảm bảo code của bạn luôn chạy đúng với mọi dữ liệu đáp ứng yêu cầu của câu hỏi.
Input #1 Copy
12321
Output #1 Copy
YES
Input #2 Copy
4565
Output #2 Copy
NO

Thảo luận

  • NÊN thảo luận giải pháp, KHÔNG NÊN chia sẻ code
  • KHÔNG NÊN để lộ thông tin cá nhân (SĐT, email, Facebook, ...)