1020. Tính diện tích tam giác khi biết chiều dài 3 cạnh [ Bài giải ] [ Gợi Ý ]


Time Limit: 1000MS
Memory Limit: 64MB
Result Judgement: Text Comparison
Bài đạt/Đã nộp: 6 (6) / 29
Tags: COBAN (1)

Đề bài

Viết chương trình nhập vào 3 số nguyên \$a\$ \$b\$ \$c\$ là chiều dài 3 cạnh của 1 tam giác, sau đó tính diện tích của tam giác đó, làm tròn tới 2 số thập phân.

Input

3 số nguyên dương \$a\$ \$b\$ \$c\$ trên cùng dòng cách nhau khoảng trắng.

ĐK: \$a\$ & \$b\$ & \$c>0\$

Output

In ra diện tích của tam giác.

Nếu người dùng nhập vào có số âm thì in ra INVALID

Nếu 3 số không tạo thành 1 tam giác thì in ra INVALID

Ví dụ

Đây chỉ là ví dụ, không phải là tất cả dữ liệu test. Hãy luôn đảm bảo code của bạn luôn chạy đúng với mọi dữ liệu đáp ứng yêu cầu của câu hỏi.
Input #1 Copy
3 6 7
Output #1 Copy
8.94

Gợi ý

Tính diện tích tam giác có cạnh a, b, c. Sử dụng công thức heron

Thảo luận

  • NÊN thảo luận giải pháp, KHÔNG NÊN chia sẻ code
  • KHÔNG NÊN để lộ thông tin cá nhân (SĐT, email, Facebook, ...)