1027. Xoá phần tử trong mảng [ Bài giải ]


Time Limit: 1000MS
Memory Limit: 64MB
Result Judgement: Text Comparison
Bài đạt/Đã nộp: 6 (6) / 28
Tags: Mang (4) Array (4)

Đề bài

Viết chương trình nhập vào mảng số nguyên \$A\$ có \$n\$ phần tử, nhập phần tử có giá trị \$x\$, xoá tất cả phần tử \$x\$ ra khỏi mảng, xuất lại mảng sau khi xoá

Input

Nhập vào số nguyên \$n\$ là số phần tử trong mảng

Nhập \$n\$ số nguyên cách nhau khoảng trắng.

Nhập vào số nguyên \$x\$, là giá trị phần tử sẽ được xoá khỏi mảng

Output

In ra mảng sau khi đã xoá \$x\$

Ví dụ

Đây chỉ là ví dụ, không phải là tất cả dữ liệu test. Hãy luôn đảm bảo code của bạn luôn chạy đúng với mọi dữ liệu đáp ứng yêu cầu của câu hỏi.
Input #1 Copy
6
-2 3 5 8 9 3
3
Output #1 Copy
-2 5 8 9

Thảo luận

  • NÊN thảo luận giải pháp, KHÔNG NÊN chia sẻ code
  • KHÔNG NÊN để lộ thông tin cá nhân (SĐT, email, Facebook, ...)