1015. Đổi thời gian [ Bài giải ]


Time Limit: 1000MS
Memory Limit: 64MB
Result Judgement: Text Comparison
Bài đạt/Đã nộp: 4 (4) / 8
Tags: DieuKhien (1)

Đề bài

Viết chương trình nhập vào số nguyên dương (\$0<=0<=86400\$) là số giây. Hãy đổi sang giờ, phút, giây trong ngày.

Input

Một số nguyên dương \$n\$ 

Giới hạn:

  • \$0≤n<86400\$

Output

In ra một dòng thời gian trong ngày theo định dạng hh:mm:ss (hh là hai chữ số của giờ,mmlà hai chữ số của phút,sslà hai chữ số của giây)

Nếu nhập vào số không hợp lệ thì in ra INVALID

Ví dụ

Đây chỉ là ví dụ, không phải là tất cả dữ liệu test. Hãy luôn đảm bảo code của bạn luôn chạy đúng với mọi dữ liệu đáp ứng yêu cầu của câu hỏi.
Input #1 Copy
30630
Output #1 Copy
08:30:30
Input #2 Copy
-36000
Output #2 Copy
INVALID

Thảo luận

  • NÊN thảo luận giải pháp, KHÔNG NÊN chia sẻ code
  • KHÔNG NÊN để lộ thông tin cá nhân (SĐT, email, Facebook, ...)