1018. Đếm số đối xứng trong khoảng [ Bài giải ] [ Gợi Ý ]


Time Limit: 1000MS
Memory Limit: 64MB
Result Judgement: Text Comparison
Bài đạt/Đã nộp: 6 (5) / 9
Tags: DieuKhien (1) Ham (1)

Đề bài

Viết chương trình yêu cầu người dùng nhập vào 2 số \$a\$ \$b\$ Đếm xem trong đoạn \$a\$ \$b\$ có bao nhiêu số đối xứng.

* Viết hàm kiểm tra 1 số có phải là số đối xứng không.

Input

Nhập vào 2 số nguyên dương \$a\$ \$b\$ trên cùng dòng cách nhau 1 khoảng trắng.

Output

In ra số nguyên là số lượng số đối xứng nằm trong đoạn \$[a\$ \$b]\$ 

Ví dụ

Đây chỉ là ví dụ, không phải là tất cả dữ liệu test. Hãy luôn đảm bảo code của bạn luôn chạy đúng với mọi dữ liệu đáp ứng yêu cầu của câu hỏi.
Input #1 Copy
1 19
Output #1 Copy
10

Gợi ý

trong đoạn [1 19] thì từ 1 -> 9 có 9 số đối xứng, từ 10->19 có 1 số đối xứng là số 11. Vậy nên trong đoạn [1 19] có tổng cộng 10 số đối xứng.

Thảo luận

  • NÊN thảo luận giải pháp, KHÔNG NÊN chia sẻ code
  • KHÔNG NÊN để lộ thông tin cá nhân (SĐT, email, Facebook, ...)