#
Time Memory
Thời gian nộp
1626 1018 HongPhuc Accepted 1MS 2.13MB C++ (C++17 -O2) 2024-05-10 10:06:14
1625 1018 HongPhuc Accepted 1MS 2.13MB C++ (C++17 -O2) 2024-05-10 10:04:44
1624 1018 HongPhuc Wrong Answer (67%) 1MS 2.13MB C++ (C++17 -O2) 2024-05-10 10:03:44
1623 1018 HongPhuc Wrong Answer (67%) 1MS 2.13MB C++ (C++17 -O2) 2024-05-10 10:01:19
1500 1018 nguyenvphucuong Nguyễn Văn Phú Cường Memory Limit Exceeded (0%) 1000MS 64MB C++ (C++17 -O2) 2023-06-03 18:37:29
1389 1018 hovanthanh4 Hồ Văn Thanh Accepted 1MS 2.13MB C++ (C++17 -O2) 2023-05-22 19:18:41
1357 1018 nguyenvanduc17 Nguyễn Văn Đức Accepted 1MS 2.13MB C++ (C++17 -O2) 2023-05-19 19:00:37
1244 1018 hoangnhatkhanh Hoàng Nhật Khánh Accepted 1MS 2.13MB C++ (C++17 -O2) 2023-05-17 16:43:05
1225 1018 nguyenthehien1 Nguyễn Thế Hiển Accepted 1MS 2.13MB C++ (C++17 -O2) 2023-05-17 16:00:10