1019. Tìm số Chính Phương trong khoảng 1 đến n [ Bài giải ] [ Gợi Ý ]


Time Limit: 1000MS
Memory Limit: 64MB
Result Judgement: Text Comparison
Bài đạt/Đã nộp: 6 (6) / 7
Tags: VongLap (1) Ham (1)

Đề bài

Số chính phương là số mà nó là bình phương của 1 số tự nhiên khác.

Viết chương trình nhập vào số nguyên dương \$n\$ sau đó liệt kê ra các số Chính Phương nhỏ hơn \$n\$

(Viết hàm kiểm tra 1 số có phải là số Chính Phương hay không?)

Input

Số nguyên dương \$n\$

Output

In ra tất cả các số Chính Phương nhỏ hơn \$n\$ trên cùng dòng và mỗi số cách nhau khoảng trắng.

Ví dụ

Đây chỉ là ví dụ, không phải là tất cả dữ liệu test. Hãy luôn đảm bảo code của bạn luôn chạy đúng với mọi dữ liệu đáp ứng yêu cầu của câu hỏi.
Input #1 Copy
10
Output #1 Copy
1 4 9

Thảo luận

  • NÊN thảo luận giải pháp, KHÔNG NÊN chia sẻ code
  • KHÔNG NÊN để lộ thông tin cá nhân (SĐT, email, Facebook, ...)