#
Time Memory
Thời gian nộp
1459 1019 vothithanh4 Võ Thị Thanh Accepted 1MS 2.13MB C++ (C++17 -O2) 2023-05-27 21:07:19
1366 1019 duongtandung1 Dương Tấn Dũng Accepted 1MS 2.13MB C++ (C++17 -O2) 2023-05-20 09:39:37
1349 1019 nguyenthehien1 Nguyễn Thế Hiển Accepted 0MS 2.13MB C++ (C++17 -O2) 2023-05-18 20:51:46
1284 1019 nguyenvanhieu35 Nguyễn Văn Hiếu Compile Error 0MS 0MB C++ (C++17 -O2) 2023-05-18 10:56:41
1270 1019 hoangnhatkhanh Hoàng Nhật Khánh Accepted 1MS 2.13MB C++ (C++17 -O2) 2023-05-18 08:12:25
1263 1019 hovanthanh4 Hồ Văn Thanh Accepted 1MS 2.13MB C++ (C++17 -O2) 2023-05-17 22:24:32