1022. Tìm n số hoàn hảo đầu tiên [ Bài giải ] [ Gợi Ý ]


Time Limit: 10000MS
Memory Limit: 64MB
Result Judgement: Text Comparison
Bài đạt/Đã nộp: 6 (6) / 9
Tags: VongLap (1) Ham (1)

Đề bài

Viết chương trình yêu cầu nhập vào số dương \$n\$ và liệt kê ra \$n\$ số hoàn hảo đầu tiên

Input

Số nguyên dương \$n\$

Giới hạn: \$0 < n < 5\$

Output

In ra \$n\$ số hoàn hảo cách nhau khoảng trắng.

Ví dụ

Đây chỉ là ví dụ, không phải là tất cả dữ liệu test. Hãy luôn đảm bảo code của bạn luôn chạy đúng với mọi dữ liệu đáp ứng yêu cầu của câu hỏi.
Input #1 Copy
3
Output #1 Copy
6 28 496

Thảo luận

  • NÊN thảo luận giải pháp, KHÔNG NÊN chia sẻ code
  • KHÔNG NÊN để lộ thông tin cá nhân (SĐT, email, Facebook, ...)