#
Time Memory
Thời gian nộp
1672 1022 luong hluong Accepted 43MS 2.13MB C++ (C++17 -O2) 2024-05-30 00:51:10
1617 1022 HongPhuc Accepted 41MS 2.13MB C++ (C++17 -O2) 2024-05-10 08:53:47
1561 1022 dinhvphuoclong Đinh Văn Phước Long Wrong Answer (0%) 41MS 2.13MB C++ (C++17 -O2) 2023-06-15 23:37:18
1560 1022 dinhvphuoclong Đinh Văn Phước Long Wrong Answer (0%) 47MS 2.13MB C++ (C++17 -O2) 2023-06-15 23:36:31
1557 1022 lehbaolong long Accepted 1MS 2.14MB C++ (C++17 -O2) 2023-06-15 01:44:08
1419 1022   1000 B (2) hovanthanh4 Hồ Văn Thanh Accepted 96MS 2.13MB C++ (C++17 -O2) 2023-05-23 16:25:50
1398 1022   1000 B (2) nguyenvanduc17 Nguyễn Văn Đức Accepted 114MS 2.13MB C++ (C++17 -O2) 2023-05-23 09:44:49
1369 1022   1000 B (2) hoangdthaidao Hoàng Đình Thái Đạo Accepted 121MS 2.13MB C++ (C++17 -O2) 2023-05-20 14:16:27
1368 1022   1000 B (2) hoangdthaidao Hoàng Đình Thái Đạo Wrong Answer (0%) 1MS 2.13MB C++ (C++17 -O2) 2023-05-20 14:14:28