1023. Tìm mã ASCII của một ký tự [ Bài giải ] [ Gợi Ý ]


Time Limit: 1000MS
Memory Limit: 64MB
Result Judgement: Text Comparison
Bài đạt/Đã nộp: 8 (7) / 12
Tags: COBAN (1)

Đề bài

Viết chương trình yêu cầu người dùng nhập vào 1 ký tự sau đó in ra mã ASCII tương ứng.

Input

Nhập vào 1 ký tự bất kỳ từ bàn phím

Output

In ra mã ASCII.

Ví dụ

Đây chỉ là ví dụ, không phải là tất cả dữ liệu test. Hãy luôn đảm bảo code của bạn luôn chạy đúng với mọi dữ liệu đáp ứng yêu cầu của câu hỏi.
Input #1 Copy
A
Output #1 Copy
65

Thảo luận

  • NÊN thảo luận giải pháp, KHÔNG NÊN chia sẻ code
  • KHÔNG NÊN để lộ thông tin cá nhân (SĐT, email, Facebook, ...)