#
Time Memory
Thời gian nộp
1591 1023 Huyyyy Accepted 1MS 2.13MB C++ (C++17 -O2) 2024-01-08 21:28:53
1558 1023 lehbaolong long Accepted 1MS 2.13MB C++ (C++17 -O2) 2023-06-15 01:45:07
1481 1023 hovanthanh4 Hồ Văn Thanh Accepted 0MS 2.13MB C++ (C++17 -O2) 2023-05-30 19:57:12
1420 1023   1000 C (3) hovanthanh4 Hồ Văn Thanh Compile Error 0MS 0MB C++ (C++17 -O2) 2023-05-23 16:45:23
1415 1023   1000 C (3) nguyenvanduc17 Nguyễn Văn Đức Accepted 0MS 2.13MB C++ (C++17 -O2) 2023-05-23 14:48:43
1397 1023   1000 C (3) nguyenvanduc17 Nguyễn Văn Đức Accepted 0MS 2.13MB C++ (C++17 -O2) 2023-05-23 09:41:34
1370 1023   1000 C (3) hoangdthaidao Hoàng Đình Thái Đạo Wrong Answer (0%) 0MS 2.13MB C++ (C++17 -O2) 2023-05-20 14:16:54