1024. Đếm trong mảng [ Bài giải ] [ Gợi Ý ]


Time Limit: 1000MS
Memory Limit: 64MB
Result Judgement: Text Comparison
Bài đạt/Đã nộp: 13 (12) / 36
Tags: Mang (1) Array (1)

Đề bài

Viết chương trình nhập vào \$n\$ số nguyên, sau đó đếm xem trong mảng có bao nhiêu số nguyên dương.

Input

Dòng thứ nhất nhập vào số nguyên dương \$n\$.

Dòng thứ hai nhập vào \$n\$ số nguyên.

Output

In ra số lượng số nguyên dương trong mảng.

Ví dụ

Đây chỉ là ví dụ, không phải là tất cả dữ liệu test. Hãy luôn đảm bảo code của bạn luôn chạy đúng với mọi dữ liệu đáp ứng yêu cầu của câu hỏi.
Input #1 Copy
4
-2 3 9 6
Output #1 Copy
3

Thảo luận

  • NÊN thảo luận giải pháp, KHÔNG NÊN chia sẻ code
  • KHÔNG NÊN để lộ thông tin cá nhân (SĐT, email, Facebook, ...)