#
Time Memory
Thời gian nộp
1563 1024 vonguyenkhoa1 Võ Nguyên Khoa Wrong Answer (0%) 1MS 2.13MB C++ (C++17 -O2) 2023-06-16 17:15:32
1562 1024 vonguyenkhoa1 Võ Nguyên Khoa Wrong Answer (0%) 1MS 2.13MB C++ (C++17 -O2) 2023-06-16 17:14:37
1559 1024 lehbaolong long Accepted 1MS 2.13MB C++ (C++17 -O2) 2023-06-15 01:45:53
1518 1024 dinhvphuoclong Đinh Văn Phước Long Accepted 1MS 2.13MB C++ (C++17 -O2) 2023-06-10 09:34:49
1511 1024 hoangnhatkhanh Hoàng Nhật Khánh Accepted 1MS 2.13MB C++ (C++17 -O2) 2023-06-07 18:34:44
1510 1024 hoangnhatkhanh Hoàng Nhật Khánh Compile Error 0MS 0MB C (C17 -O2) 2023-06-07 18:33:16
1486 1024 hovanthanh4 Hồ Văn Thanh Accepted 1MS 2.13MB C++ (C++17 -O2) 2023-06-01 09:22:53
1482 1024 hovanthanh4 Hồ Văn Thanh Compile Error 0MS 0MB C++ (C++17 -O2) 2023-05-30 20:20:23
1471 1024 vothithanh4 Võ Thị Thanh Accepted 1MS 2.13MB C++ (C++17 -O2) 2023-05-29 17:55:13
1470 1024 admin 124 Accepted 0MS 2.13MB C++ (C++17 -O2) 2023-05-29 17:52:38