1025. Tìm số nguyên tố trong mảng [ Bài giải ] [ Gợi Ý ]


Time Limit: 1000MS
Memory Limit: 64MB
Result Judgement: Text Comparison
Bài đạt/Đã nộp: 9 (9) / 21
Tags: Ham (1) Mang (1) Array (1)

Đề bài

Viết chương trình nhập vào mảng số nguyên có \$n\$ phần tử, sau đó tìm và xuất ra màn hình những số nguyên tố của mảng vừa nhập.

*Viết hàm kiểm tra số nguyên tố riêng

Input

  • Nhập số nguyên \$n\$ là số phần tử trong mảng.
  • Và \$n\$ số nguyên cách nhau khoảng trắng.

Output

In ra những số nguyên tố trong mảng vừa nhập

Ví dụ

Đây chỉ là ví dụ, không phải là tất cả dữ liệu test. Hãy luôn đảm bảo code của bạn luôn chạy đúng với mọi dữ liệu đáp ứng yêu cầu của câu hỏi.
Input #1 Copy
7
1 -2 3 5 9 10 11
Output #1 Copy
3 5 11

Thảo luận

  • NÊN thảo luận giải pháp, KHÔNG NÊN chia sẻ code
  • KHÔNG NÊN để lộ thông tin cá nhân (SĐT, email, Facebook, ...)