#
Time Memory
Thời gian nộp
1600 1025 khanhhoa212 Dương Khánh Hòa Accepted 1MS 1.17MB C (C17 -O2) 2024-02-26 11:48:19
1598 1025 CuongDoDuc Wrong Answer (0%) 1MS 1.17MB C (C17 -O2) 2024-01-22 14:55:23
1527 1025 dinhvphuoclong Đinh Văn Phước Long Accepted 1MS 2.13MB C++ (C++17 -O2) 2023-06-11 13:08:36
1526 1025 dinhvphuoclong Đinh Văn Phước Long Wrong Answer (0%) 1MS 2.13MB C++ (C++17 -O2) 2023-06-11 13:07:34
1516 1025 dinhvphuoclong Đinh Văn Phước Long Wrong Answer (0%) 0MS 2.13MB C++ (C++17 -O2) 2023-06-10 09:26:35
1515 1025 dinhvphuoclong Đinh Văn Phước Long Wrong Answer (0%) 1MS 2.13MB C++ (C++17 -O2) 2023-06-10 09:23:26
1512 1025 tranvancuong9 Trần Văn Cường Wrong Answer (0%) 1MS 2.13MB C++ (C++17 -O2) 2023-06-07 21:57:45
1502 1025 nguyentkimchi24 Nguyễn Thị Kim Chi Compile Error 0MS 0MB C (C17 -O2) 2023-06-04 10:23:53
1501 1025 nguyentkimchi24 Nguyễn Thị Kim Chi Compile Error 0MS 0MB C (C17 -O2) 2023-06-04 10:09:51
1483 1025 tranvancuong9 Trần Văn Cường Presentation Error (0%) 1MS 2.13MB C++ (C++17 -O2) 2023-05-31 00:00:01