1026. Tách mảng [ Bài giải ] [ Gợi Ý ]


Time Limit: 1000MS
Memory Limit: 64MB
Result Judgement: Text Comparison
Bài đạt/Đã nộp: 11 (9) / 26
Tags: Mang (1) Array (1)

Đề bài

Viết chương trình nhập vào mảng số nguyên có \$n\$ phần tử, sau đó tách số lẻ ra 1 mảng, số chẵn ra 1 mảng và in 2 mảng vừa tách ra màn hình.

Input

Nhập \$n\$ là số phần tử trong mảng
Nhập \$n\$ số nguyên cách nhau khoảng trắng

Output

in ra 2 dòng

  • Dòng đầu là các số lẻ cách nhau khoảng trắng.
  • Dòng tiếp theo là các số chẵn cách nhau khoảng trắng.

Ví dụ

Đây chỉ là ví dụ, không phải là tất cả dữ liệu test. Hãy luôn đảm bảo code của bạn luôn chạy đúng với mọi dữ liệu đáp ứng yêu cầu của câu hỏi.
Input #1 Copy
10
2 3 11 5 9 10 18 16 17 33
Output #1 Copy
3 11 5 9 17 33
2 10 18 16

Thảo luận

  • NÊN thảo luận giải pháp, KHÔNG NÊN chia sẻ code
  • KHÔNG NÊN để lộ thông tin cá nhân (SĐT, email, Facebook, ...)