#
Time Memory
Thời gian nộp
1599 1026 khanhhoa212 Dương Khánh Hòa Wrong Answer (0%) 1MS 1.17MB C (C17 -O2) 2024-02-26 11:28:43
1597 1026 CuongDoDuc Accepted 1MS 1.17MB C (C17 -O2) 2024-01-18 23:42:44
1596 1026 CuongDoDuc Wrong Answer (0%) 1MS 1.17MB C (C17 -O2) 2024-01-18 23:42:02
1593 1026 LongNT77 Long Wrong Answer (0%) 0MS 1.17MB C (C17 -O2) 2024-01-09 18:46:39
1592 1026 LongNT77 Long Wrong Answer (0%) 1MS 1.17MB C (C17 -O2) 2024-01-09 18:45:18
1530 1026 dinhvphuoclong Đinh Văn Phước Long Accepted 1MS 2.13MB C++ (C++17 -O2) 2023-06-11 13:36:00
1485 1026 nguyentkimchi24 Nguyễn Thị Kim Chi Accepted 1MS 2.13MB C++ (C++17 -O2) 2023-05-31 21:06:09
1478 1026 nguyentkimchi24 Nguyễn Thị Kim Chi Presentation Error (0%) 1MS 2.13MB C++ (C++17 -O2) 2023-05-30 08:43:57
1477 1026 admin 124 Accepted 1MS 2.13MB C++ (C++17 -O2) 2023-05-30 07:16:07
1476 1026 admin 124 Presentation Error (0%) 0MS 2.13MB C++ (C++17 -O2) 2023-05-30 07:15:57